اجلاس کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس هند (آیونز) را بهتر بشناسید

اجلاس کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس هند، اقدامی داوطلبانه برای افزایش همکاری‌های دریایی مابین نیروهای دریایی کشورهای ساحلی اطراف منطقه اقیانوس هند با استفاده از ایجاد مجمعی آزاد و جامع برای بحث و تبادل اطلاعات مرتبط منطقه‌ای می باشد. در این مهم، این اجلاس تلاش می کند تا جریانی از اطلاعات را مابین خبرگان نیروی دریایی برقرار کند که سبب ایجاد درک مشترک و راهکارهای چند جانبه در طی مسیر پیش رو شود. 

IONS Member and Observer Countries Map

مواجه شدن این اقدام مهم منطقه‌ای با استقبال گسترده در طول و عرض اقیانوس هند،  به نوبه خود پدیده‌ای منحصر به فرد بود.  این اجلاس متشکل از 23 کشور عضو و 9 کشور ناظر آیونز است که در 4 زیر گروه منطقه‌ای ذیل قرار می‌گیرند:

کرانه جنوب آسیا: بنگلادش، هند، مالدیو، پاکستان، جزایر سیشل، سریلانکا و انگلستان

کرانه غرب آسیا: ایران، عمان، عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی

کرانه شرق آفریقا: فرانسه، کنیا، موریتانی، موزامبیک، آفریقای جنوبی و تانزانیا

کرانه جنوب شرق آسیا و استرالیا: استرالیا، اندونزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و تیمور شرقی

کشورهای ناظر: چین، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مالزی، ماداگاسکار، هلند، روسیه و اسپانیا

اولیــن اجلــاس فرماندهــان نیــروی دریایــی اقیانــوس هنــد (IONS-2008 )از تاریــخ 25/11/86 بـه مـدت دو روز در دهلـی نـو، پایتخـت کشـور هنـد برگـزار شـد.سـمپوزیوم نیـروی دریایـی اقیانـوس هنـد یـک اقـدام داوطلبانـه، بـه دنبـال افزایـش همـکاری دریایـی میـان نیروهـای دریایـی کشـورهای منطقـه اقیانـوس هنـد اسـت.ایــن رونــد، تلاشــی بــرای تولیــد یــک جریــان اطلاعات، بیــن متخصصــان نیــروی دریایــی بــرای رســیدن بــه درک و راه حــل مشــرک اســت.راه انـدازی ایـن ابتـکار بسـیار مهـم منطقـه ای، یـک پدیـده منحـر بـه فـرد در سراسر طـول و عـرض اقیانـوس هنـد می باشـد. اعضـای اجـلاس نیروهـای دریایـی کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد بـه لحـاظ جغرافیایـی بـه چهـار گـروه زیـر تقسـیم می شـوند:
1 )کشــورهای ســاحلی جنــوب آســیا شــامل: بنگلادش ، هنــد، مالدیــو، پاکســتان،سیشــل و سریلانکا.
2 )کشــورهای ســاحلی غــرب آســیا: ایــران، بحریــن، عــراق، کویــت، عـمـان، قطــر،عربســتان ســعودی، امــارات متحــده عربــی و یمــن.
3 )کشـورهای سـاحلی شرق آفریقـا: کومـور، جیبوتـی، مـراکش، اریتـره، فرانسـه، کنیـا،ماداگاسـکار، موریـس، موزامبیـک، سـومالی، آفریقـای جنوبـی، سـودان و تانزانیـا.
4 )کشـورهای سـاحلی جنـوب شرق آسـیا و اسـرالیا شـامل: اسـترالیا، اندونـزی، مالـزی،میانمـار، سـنگاپور، تایلنـد و تیمـور شرقی.
5 )کشــورهایی از جملــه: چیــن، ژاپــن، آمریکا، چین و روســیه بــه عنــوان ناظــر در ایــن نشســت حضــور داشــتند.
مراســم افتتاحیــه ســمپوزیوم اقیانــوس هنــد در ســال 2008 میــادی در دهلــی نــو، پایتخـت کشـور هنـد بـا حضـور رؤسـای نیـروی دریایـی 27 کشـور برگـزار و ریاسـت اولیـن دوره ایـن سـمپوزیوم بـه نیـروی دریایـی هنـد محـول گردیـد. موضـوع ایـن اجلاس بین المللـی، دریانـوردی معـاصر و چالـش ملـی بـود.آیونــز یــک اجــلاس نوپــا در منطقــه می باشــد کــه هــر دو ســال یــک بــاربرگــزار می شــود.آییـن گشـایش اولیـن اجـلاس بـا حضـورنخسـت وزیـر هنـد برگـزار شـد. وی اعلام کــرد کــه کشــورهای حاشــیه اقیانــوس هنـد بـه سرعت شـاهد رشـد اقتصـادی در ســالهای اخیــر و افزایــش اهمیــت خطــوط دریایــی در منطقــه و ظهــورخطـوط مهـم ارتباطـی در جهان هسـتند.
او معتقـد اسـت کـه در سـالهای اخیـرشـاهد افزایـش جنایـات دریایـی در ایـن منطقـه ماننـد تروریسـم، قاچـاق، دزدی دریایــی و سرقت و همچنیــن افزایــش حـوادث و بالای طبیعـی بـوده اسـت.
تـلـاش بــرای همــکاری در ایجــاد امنیــت دریایــی در اقیانــوس هنــد دارای ســابقه ای طولانی اسـت. فهرسـت کشـورهای شرکت کننـده در مراسـم اجـلاس آیونـز نشـان از حساسـیت ایـن اجلـاس دارد. سـمپوزیوم نیـروی دریایـی اقیانـوس هنـد می تـواند بـه عنـوان یـک مکانیسـم امنیتـی و همـکاری موثـر در منطقـه ایفـای نقـش کنـد.
اگـر چـه کشـورهای مهـم و اثرگـذاری در سـاحل اقیانـوس هنـد موجـود اسـت، امـا مجموعــاً کشــورها تمایلی بــه ایفــای نقــش اصلــی در برقــراری امنیــت ایــن منطقــه ندارنــد. بدیهــی اســت، که »قــدرت مســلط« در منطقــه منجــر بــه دعــوت ازقدرتهـای فرامنطقـه ای می گـردد. در شرایط کنونـی، کشـورهای سـاحلی اقیانـوس هنــد بایــد از رقابــت قــدرت در ایــن اقیانــوس اجتنــاب کننــد. آیونــز می توانــدیــک مکانیســم امنیتــی موثــر و فراگیــر در منطقــه اقیانــوس هنــد باشــد و تأثیــرات قدرت هــای فرامنطقــه ای را کاهــش دهــد.

اهداف اصلی گردهمایی فرماندهان نیروهای دریایی اقیانوس هند:

-ترویج یک درک مشترک از مسائل اقیانوس هند

-تدویــن یــک مجموعــه مشــرک از اســراتژیهای طراحــی شــده بــرای افزایــش امنیــت دریایــی منطقــه ای

-تقویت نیروی دریایی اقیانوس برای مقابله با چالشهای کنونی

-پیش بینی برای برقراری امنیت و ثبات دریایی

-همـکاری مکانیسـم طراحـی شـده بـرای کاهـش نگرانی هـای امنیـت دریایـی دراقیانـوس هنـد

-توســعه قابلیــت همــکاری در آموزه هــا، روشهــا، سیســتم های ســازمانی،لجســتیک و فرایندهــای عملیاتــی ترویج

-توسعه ظرفیت نیروی دریایی منطقه ای واکنش سریع

-همــکاری در زمینــه کمک هــای بشر دوســتانه و امدادرســانی در سراسر منطقــه اقیانــوس هنــد.

منبع:https://www.ionsirannavy.ir

از کاری که باید پس از آن پوزش بخواهی دوری کن، زیرا مومن نه بد می کندو نه پوزش می طلبد. امام حسین علیه السلام/تحف العقول ص245

یک دیدگاه