لزوم اقتدار دریایی از نگاه فرماندهی کل قوا(1)

 راهبردی بودن نیروی دریایی در کشورنیروی دریائی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است؛ به چشم یک نیروی راهبردی به نیرویدریائی باید نگریسته شود.

بیشتر بخوانید