آنچه که باید در باره سلسله مراتب دریانوردان بدانید.

ریانوردی یکی از مشاغل سخت و پرخطر محسوب شده و دارای سلسله مراتب و دیسپلین خاص همانند یگان های نظامی است.

بیشتر بخوانید

چراغها و علائم کمک ناوبری دریایی را بهتر بشناسید

علائم کمک ناوبری و چراغهای دریایی ، به معنای دستگاه یا وسایل خارجی کمک کننده به دریانوردان در تعیین و محاسبه موقعیت و یا مسیر دریانوردی و همچنین خطرات و موانع دریایی می باشند و شامل فانوس های دریایی، بیکن ها، سفینه های دریایی، بویه ها، ریکن ها، علائم مخصوص مه و بیکن ها می شوند.

بیشتر بخوانید